ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพประกันชีวิต
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ
 • ตำแหน่ง
  นักศึกษาฝึกงาน
 • จำนวน
  1 ตำแหน่ง
 • รายละเอียด

  ในปี 2556 นี้ ทางบริษัทฯ ยินดีเปิดโอกาสให้นิสิต / นักศึกษาในสาขาต่างๆ ที่มีความประสงค์จะฝึกงาน ได้เข้ารับการฝึกงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
  จะจัดโปรแกรมการให้ความรู้แก่นิสิต/นักศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกงานกับทางบริษัทฯ
  เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต/นักศึกษาสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

  สาขา / ตำแหน่งที่รับฝึกงาน มีดังต่อไปนี้

  1.บัญชี

  2.การตลาด / ประชาสัมพันธ์

  3.บริหาร

  4.คอมพิวเตอร์

  และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รายละเอียดการฝึกงาน

  ระยะเวลา    :    ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป ตามกำหนดการฝึกงานของนิสิต/นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด

  และสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท

  คุณสมบัติ    :    

  1. เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3-4  ทุกคณะ    

  2. มีความสนใจในด้านอสังหาริมทรัพย์

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • เงินเดือนที่ต้องการ *
 • ชื่อ - นามสกุล *
 • เพศ *
 • วันเกิด *
 • ที่อยู่